Dalian · Shenyang  Shanghai ·Tokyo

简体中文  |  English   |  Français  |  한국어  |  日本語

APP
APP
APP
APP
Wechat
Wechat

Email   Legal links   Disclaimer

Copyright :Heng Xin Law Office  Powered by: www.300.cn   辽ICP备06009171号-1

>
사회사상

대련     Tel:86-411-82825959
         Email:
mail@hxlawyer.com
심양    Tel:86-24-22517958
     Email:
shenyang@hxlawyer.com
상해    Tel:86-21-63903699
        Email:
shanghai@hxlawyer.com

Tokyo Tel:86-90-3138 8666

                 Email:chenhaoran@hxlawyer.com

恒信개요

사회사상

Page view:

 

회사상사 법률사무부는 헝신의 핵심 업무파트로서 동 분야에서의 주요서비스는 다음과 같습니다.
 

 Ø  회사설립,합병 및 분립

 Ø  회사매입,인수 및 재편성

 Ø  회사청산,구조조정 및 파산

 Ø  회사법인구조 및 사원주식보유의 설계와 완성

 Ø  국내외 IPO상장우회상장(借壳上市)  新三板상장

 Ø  상장회사의 매입,중대자산의 재편성,퇴출 및 회복상장

 Ø  회사채권 및 단기융자채권

 Ø  모지분의 설립자금모집 및 청산

 Ø  국유기업개편 및 구조조정

 Ø  국제무역 및 국외투자

 Ø  체인점 및 특허경영

 Ø  WTO 및 반덤핑

 Ø  반부정당경쟁 및 반독점

 Ø  노동인사 및 사회보장

 Ø  기타 회사상사 관련업무